logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XXXVIII/291/10
         minus XXXVIII/292/10
         minus XXXVIII/293/10
         minus XXXVIII/294/10
         minus XXXVIII/295/10
         minus XXXVIII/296/10
         minus XXXVIII/297/10
         minus XXXVIII/298/10
         minus XXXVIII/299/10
         minus XXXVIII/300/10
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Luty > XXXVIII/291/10

*_ Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/291/10 Rady Gminy Sulików z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w obrębie wsi Studniska Dolne we fragmencie „w drodze przetargu", z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603- t.j.).

 
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/10
RADY GMINY SULIKÓW
 Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU
 
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w  obrębie wsi Studniska Dolne.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1, art.37 ust 1 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje :
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu, na okres 7 lat nieruchomości położonej w Studniskach Dolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 47/2 o powierzchni 1,2000 ha, A.M.1, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW 20263.
2. Granice nieruchomości zaznaczone zostały kolorem żółtym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały
 
 
§ 2.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w regulaminie przetargu.
 
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar
 
Uzasadnienie:
Wyżej wymieniona nieruchomość została przejęta na rzecz Gminy Sulików od Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego w Studniskach Dolnych. Do chwili obecnej nie zaistniała konieczność rozpoczęcie budowy cmentarza, więc działka została wydzierżawiona na okres do trzech lat tj. do 30 lipca 2010 roku. Ponieważ dotychczasowy dzierżawca wyraża chęć dalszego jej dzierżawienia, także areał nieruchomości może spowodować większe zainteresowanie rolników jej dzierżawieniem, należało ją przeznaczyć do dzierżawienia w na dłuższy okres niż 3 lata, w drodze przetargu. W takim przypadku ustawa o  gospodarce nieruchomościami nakłada na gminę obowiązek uzyskania zgody Rady Gminy. W umowie zawarty będzie zapis o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia jej, w przypadku gdy stanie się ona niezbędna dla potrzeb lokalnej społeczności.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 2177
Nazwa dokumentu: XXXVIII/291/10
Skrócony opis: W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w obrębie wsi Studniska Dolne.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-24 09:15:00
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 09:15:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 08:02:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner