logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XXXVIII/291/10
         minus XXXVIII/292/10
         minus XXXVIII/293/10
         minus XXXVIII/294/10
         minus XXXVIII/295/10
         minus XXXVIII/296/10
         minus XXXVIII/297/10
         minus XXXVIII/298/10
         minus XXXVIII/299/10
         minus XXXVIII/300/10
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Luty > XXXVIII/295/10

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU
 
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.4 [1] ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r.Nr 70, poz.473 ze zmianami ) i art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz.1485 ze zmianami ) Rada Gminy Sulików uchwała co następuje:
 
§ 1.
W uchwale nr XXXIV/ 212/ 05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz załączniku nr 1 do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 i § 2 uchwały, wyraz „ 2009 ” zastępuje się wyrazem „ 2010 ”,
2) załącznik nr 1 do uchwały, dział VII. Plan finansowy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar
 
 Uzasadnienie:
 
Zmiany uchwały Nr XXXIV/212/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień [zm.: uchwała nr XXXVI/244/06 z dnia 28 lutego 2006 r.; uchwała nr XLII/281/06 z dnia 27 października 2006 r.; uchwała nr VII/52/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.; uchwała nr XV/114/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.; uchwała nr XXVII/219/09 z dnia 25 lutego 2009 r.],dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wielkości wydatków na poszczególne zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2010 rok.
 
Wiceprzewodniczący rady Gminy
Franciszek Fleszar

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/295/10
Rady Gminy Sulików z dnia lutego 2010 r.
 
VII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ.
 
I. DOCHODY.
 
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan na 2010 rok
 
 
851
 
 
OCHRONA ZDROWIA
 
52.600
 
 
 
85154
 
Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
52.600
 
 
x
 
x
 
Ogółem:
 
52.600
 
 
II. WYDATKI.
 

Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Plan na 2010 rok
851
 
 
OCHRONA ZDROWIA
52.600
 
 
85153
 
Zwalczanie narkomanii
 
5.000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych:
 
- usługi w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych  i innych przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i spędzanie czasu wolnego,
- usługi w zakresie szkoleń
 
4.000
 
3.000
 
 
 
 
1.000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia:
 
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi GPPiRPU oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- doposażenie świetlic profilaktyki środowiskowej w których realizowany jest program profilaktyczny i terapeutyczny w materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi,
- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych
1.000
 
400
 
 
400
 
 
200
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
47.600
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4.419
 
 
4120
Fundusz pracy
650
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe:
 
- wynagrodzenie biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( 9 x 240 zł = 2.160)
-wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin (1,5 godz. tygodniowo x 24 zł) x 4 x 12 m-cy =1.728 zł
- wynagrodzenie opiekuna świetlic profilaktyki środowiskowej ( 3 godz. dziennie x 4 dni w tygodniu = 12 godz tygodniowo) 48 godz. m-nie x 15 zł x 12 m-cy = 8.640,00zł
- wynagrodzenie za sporządzanie kwestionariuszy wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA ( 6 x 40 zł = 240 zł)
-obsługa finansowo-księgowa ( 480 zł m-nie x 12 m-cy = 5.760 zł)
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym Koordynatora GPPiRPU (określone w dziale IV GPPiRPU )
31.450
 
2.160
 
1.700
 
 
8.640
 
 
240
 
5.760
12.950
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
- doposażenie świetlic profilaktyki środowiskowej w których  realizowany jest program profilaktyczny i terapeutyczny, w materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do  prowadzenia zajęć z dziećmi
781
381
 
400
 
 
4220
Zakup środków żywności
- zakup żywności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w programach profilaktycznych
4.000
 
 
4260
Zakup energii
-opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę                                  w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność  GKRPA i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
200
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe
- usługi w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
- usługi w zakresie programów profilaktycznych realizowanych   na terenie szkół i przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i trzeźwe spędzanie czasu wolnego
5.000
1.000
3.000
 
1.000
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
-wydatki na podróże służbowe, krajowe, delegacje oraz zwrot kosztów za dojazdy do placówek leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, które podjęły leczenie odwykowe oraz ich członkom rodziny, uczestniczącym w terapii
500
 
 
4430
Różne opłaty i składki
-opłaty sądowe
400
 
 
4740
Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
-wydatki ponoszone na zakup materiałów papierniczych niezbędnych w obsłudze drukarek oraz kserokopiarek
200
x
x
x
Ogółem:
52.600
 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 1922
Nazwa dokumentu: XXXVIII/295/10
Skrócony opis: O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Sawicka
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-24 09:46:00
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 09:46:48
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-02 09:57:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner