logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXXIX/301/10
         minus XXXIX/302/10
         minus XL/303/10
         minus XL/304/10
         minus XL/305/10
         minus XL/306/10
         minus XL/307/10
         minus XL/308/10
         minus XL/309/10
         minus XL/310/10
         minus XL/311/10
         minus XL/312/10
         minus XL/313/10
         minus XL/314/10
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Marzec > XL/304/10

 

UCHWAŁA NR XL/304/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 MARCA 2010 ROKU
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmn.), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje :
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części stanowiące własność Gminy Sulików, z dotychczasowymi ich dzierżawcami, na czas określony do trzech lat w sytuacji gdy upływa poprzedni trzyletni okres dzierżawy tych nieruchomości lub ich części.
1.      Obręb Sulików:
-          działka Nr 443 o powierzchni - 0,4900 ha,
-          działka Nr 419/3 o powierzchni - 0,2106 ha,
2.      Obręb Mikułowa:
-          część działki Nr 342/13 o powierzchni - 1,9000 ha,
3.      Obręb Studniska Dolne:
-          działka Nr 37 o powierzchni - 0,5300 ha.
4.      Obręb Studniska Górne:
-          część działki Nr 110 o powierzchni - 7,0000 ha,
5.      Obręb Wrociszów Dolny:
-          część działki Nr 156 o powierzchni - 0,1000 ha.
 
§ 2. 
1.      Zgoda ta dotyczy zawierania kolejnych umów dzierżawy pod warunkiem:
1)      że dzierżawca wywiązuje się w całości z zapisów dotychczas zawartej umowy,
2)      brak jest zainteresowania dzierżawieniem tej nieruchomości przez inne osoby.
2.      Niedopełnienie warunków zawartych w dotychczasowej umowie, wyklucza możliwość zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowymi dzierżawcami, na nieruchomości objęte wcześniejszą umową na okres do trzech lat. Dotyczy przypadków, gdy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas oznaczony do trzech lat, brak jest zainteresowania dzierżawieniem przez inne osoby, a wcześniejszy dzierżawca jest zainteresowany dalszym jej użytkowaniem. Jest to zasadne również w przypadkach gdy na jednej działce występuje wielu dzierżawców i jest ona wykorzystywana z przeznaczeniem na ogrody przydomowe lub ogródki rekreacyjne, a dzierżawcy ponieśli duże nakłady finansowe związane z przygotowaniem do dotychczasowego sposobu ich użytkowania. Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie usprawni działanie w zakresie wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Sulików. Jednocześnie pozwoli uregulować kwestie dotyczące zawierania kolejnych umów dzierżawy bez zbędnej zwłoki, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia wpływów z dzierżawy.
  1. Obręb Sulików, działka Nr 443, położona między ulicami Jasną i 8-go Maja umowy zawarte z 14 dzierżawcami oraz działka Nr 419/3 położona przy ulicy Młyńskiej, umowy zawarte z 8 dzierżawcami , obie wykorzystywane na ogródki warzywne i rekreacyjne.
  2. Obręb Mikułowa, działka Nr 342/13, w części zajęta na boisko sportowe i niezbędną powierzchnię do prawidłowej obsługi tego boiska, pozostała część wykorzystywana rolniczo przez 3 dzierżawców (użytek zielony).
  3. Obręb Studniska Dolne działka Nr 37 wykorzystywana rolniczo przez jednego dzierżawce.
  4. Obręb Studniska Górne, działka Nr 110, umowy zawarte z 5 dzierżawcami z przeznaczeniem na cele rolne.
  5. Obręb Wrociszów Dolny, działka Nr 156, umowa zawarta z jednym dzierżawcą z przeznaczeniem na staw rybny.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1936
Nazwa dokumentu: XL/304/10
Skrócony opis: W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30 14:09:00
Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 14:09:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-08 14:20:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner