logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XLIII/325/10
         minus XLIII/326/10
         minus XLIII/327/10
         minus XLIV/328/10
         minus XLIV/329/10
         minus XLIV/330/10
         minus XLIV/331/10
         minus XLIV/332/10
         minus XLIV/333/10
         minus XLIV/334/10
         minus XLIV/335/10
         minus XLIV/336/10
         minus XLIV/337/10
         minus XLIV/338/10
         minus XLIV/339/10
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Czerwiec > XLIV/328/10

 

UCHWAŁA NR XLIV/328/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 470.094,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 454.789,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dochody w kwocie 15.305,38 zł przeznacza się na pokrycie deficytu powstałego w wyniku zaangażowania w 2009 roku środków finansowych z 2010 roku.
 
§ 4.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zgodnie z załącznikiem nr 14” w brzmieniu załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
§ 8.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 w § 12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie „na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 4 i 14”.
 
§ 9.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7.
 
§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
 
 
Dochody:
 
Zwiększono dochody o kwotę 470.094,38 zł, z tego:
1. Umowa nr ZP 62/10 zawarta w dniu 1 czerwca 2010 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na sfinansowanie w kwocie 20.000,00 zł systemu identyfikacji wizualnej ulic w Sulikowie (dział 600, rozdział 60095, § 0960).
 
2. Umowa nr PG 61/10 zawarta w dniu 1 czerwca 2010 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na sfinansowanie w kwocie 15.000,00 zł działań promujących Gminę Sulików – wydawanie biuletynu informacyjnego (dział 750, rozdział 75075, § 0960).
 
3. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 165.305,38 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0310). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I kwartale 2010 roku.
 
4. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0910). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I kwartale 2010 roku.
 
5. Wniosek nr 1 Szkoły Podstawowej w Biernej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2010. Zwiększono o kwotę 1.189,00 zł dział 801, rozdział 80101, § 0970 z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 
6. Wniosek Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych z dnia 7 maja 2010 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2010. Zwiększono o kwotę 3.600,00 zł dział 801, rozdział 80101, § 0970 z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 
7. Umowa nr AO 64/10 zawarta w dniu 1 czerwca 2010 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na sfinansowanie w kwocie 20.000,00 zł remontu dachu budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie  (dział 801, rozdział 80104, § 0960).
 
8. Umowa nr PG 61/10 zawarta w dniu 1 czerwca 2010 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na sfinansowanie w kwocie 35.000,00 zł działań promujących Gminę Sulików – zorganizowanie festynu i dożynek gminnych (dział 921, rozdział 92109, § 0960).
 
9. Umowa nr AO 64/10 zawarta w dniu 1 czerwca 2010 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na sfinansowanie w kwocie 80.000,00 zł remontów dachów w budynkach świetlic wiejskich  (dział 921, rozdział 92109, § 0960).
 
10. Umowa nr IN 63/10 zawarta w dniu 1 czerwca 2010 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” (dział 921, rozdział 92109, § 0960).
 
  
Wydatki:
 
1.      Zwiększono wydatki o kwotę 454.789,00 zł, z tego:
-  w dziale 010, rozdziale 01008, § 4210, § 4260 i § 4300 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zatrudnienia więźniów do prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rowów) na podstawie pisma Urzędu Gminy Sulików nr OS.6217-5-2/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku, 
-       w dziale 600, rozdziale 60017, § 4210 i § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na utrzymanie dróg wewnętrznych na podstawie pisma Urzędu Gminy Sulików nr ZP/5541-WŚ-3/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku, 
-  w dziale 600, rozdziale 60095, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu identyfikacji wizualnej ulic w Sulikowie,
-  w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
-  w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
-  w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy Sulików – wydawanie biuletynu informacyjnego,    
-  w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210, § 4300, § 4740, § 4750 o kwotę 3.600,00 zł na wydatki bieżące na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych z dnia 7 maja 2010 roku dotyczącego wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2010, 
-  w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń jordanowskich dla Szkoły Podstawowej w Biernej w celu organizacji placu zabaw dla dzieci na podstawie pisma Urzędu Gminy Sulików nr AO.2232-1/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4260 o kwotę 1.189,00 zł na zakup energii na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Biernej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącego wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2010,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych” na podstawie pismo Urzędu Gminy Sulików nr AO.2232-2/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą „Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie”,
-  w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 35.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na organizację festynu i dożynek gminnych,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 5.000,00 tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na wykonanie remontu instancji wodnej w świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych na podstawie pisma Urzędu Gminy Sulików nr IN.2232-3-1/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 4.000,00 zł tytułem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie na podstawie pisma Urzędu Gminy Sulików nr IN.2232-4-1/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików i Gminie Hohendubrau”, na podstawie pism Urzędu Gminy Sulików nr PZ/0717-GOK-5/2010 z dnia 13 maja 2010 roku i nr PZ.0717-GOK-7/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 30.000,00 na zadania inwestycyjne pod nazwą „Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach”,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych”.
 
2.      Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-       zmniejszono o kwotę 79.604,13 zł, z tego:
-  w dziale 010, rozdziale 01008, § 4300 o kwotę 1.500,00 zł bieżące utrzymanie rowów (zadanie realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
- w dziale 750, rozdziale 75023, § 4110 o kwotę 4.341,71 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 750, rozdziale 75023, § 4120 o kwotę 92,42 zł składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4700 o kwotę 500,00 zł wydatki na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Biernej,
- w dziale 854, rozdziale 85412, § 4300 o kwotę 1.170,00 zł zakup usług pozostałych,
- w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę 67.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
-  zwiększono o kwotę 79.604,13 zł, z tego:
-  w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 995,74 zł zakup usług pozostałych,
-  w dziale 750, rozdziale 75075, § 4210 i § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy Sulików,
-  w dziale 754, rozdziale 75416, § 4010 o kwotę 3.772,12 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
-  w dziale 754, rozdziale 75416, § 4110 o kwotę 569,59 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
-  w dziale 754, rozdziale 75416, § 4120 o kwotę 92,42 zł składki na Fundusz Pracy,
-  w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 o kwotę 1.170,00 zł na zakup urządzeń jordanowskich dla Szkoły Podstawowej w Biernej w celu organizacji placu zabaw dla dzieci,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4300 o kwotę 500,00 zł na transport urządzeń jordanowskich dla Szkoły Podstawowej w Biernej,
- w dziale 801, rozdziale 80110, § 4210 o kwotę 780,00 zł na zakup piasku kwarcowego do pielęgnacji boisk wielofunkcyjnych w Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie,
- w dziale 801, rozdziale 80110, § 4300 o kwotę 3.675,00 na transport pasku kwarcowego i konserwacje boisk wielofunkcyjnych w Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie,
- w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 o kwotę 49,26 zł na obsługę rachunku bankowego prowadzonego dla programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” przez Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie,
- w dziale 852, rozdziale 85295, § 3110 o kwotę 6.500,00 zł na świadczenia społeczne (udział środków własnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
-  w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300 o kwotę 1.500,00 zł na ogłoszenia w prasie (zadanie realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
- w dziale 921, rozdziale 92120, § 2710 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zgorzelec z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Niedowie.,
- w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Sulikowie”
na postawie m.in.: pisma Urzędu Gminy Sulików nr OS.7610-4/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, wniosku Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 10 maja 2010 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików nr MK.4044-1/10 z dnia 13 maja 2010 roku, notatki nr II/98/10 z Kolegium Wójta odbytego w dniu 19 maja 2010 roku, wniosku nr 3 Szkoły Podstawowej w Biernej z dnia 16 czerwca 2010 roku oraz wniosków Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 21 czerwca 2010 roku.
 
3.      W związku ze zmianą źródła finansowania zadań inwestycyjnych niżej wymienionych dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej. Zadania te zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFPROW).
-       zmniejszono o kwotę 549.423,54 zł, z tego:
- w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 159.423,54 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”,
-  w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 390.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”,
-       zwiększono o kwotę 549.423,54 zł, z tego:
-  w dziale 900, rozdziale 90001, § 6058 o kwotę 65.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”,
-  w dziale 900, rozdziale 90001, § 6059 o kwotę 94.423,54 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”,
-  w dziale 921, rozdziale 92109, § 6058 o kwotę 159.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”,
-  w dziale 921, rozdziale 92109, § 6059 o kwotę 231.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 

 

Ilość odwiedzin: 2181
Nazwa dokumentu: XLIV/328/10
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-30 15:05:00
Data udostępnienia informacji: 2010-07-07 15:05:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 08:14:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner