logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      minus Styczeń
         minus IV/13/11
         minus IV/14/11
         minus IV/15/11
         minus IV/16/11
         minus IV/17/11
         minus IV/18/11
         minus IV/19/11
         minus IV/20/11
         minus IV/21/11
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Styczeń > IV/13/11

 

UCHWAŁA NR IV/13/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 ROKU
 
 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 - 2018.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 169 - 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
1.      Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
1)      związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
2.      Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 
 
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2011 - 2018
 
 
1.      Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej
 
          Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików przygotowana została na lata 2011 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 
Metodykę zastosowaną w wieloletniej prognozie finansowej można przedstawić w następujący sposób:
 
Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ kredyty/pożyczki/obligacje
= wynik finansowy budżetu
 
Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.
 
2.      Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących
 
          Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:
-        dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
-        dla lat 2012 – 2018 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.
 
Szacując dochody i wydatki bieżące oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2012 – 2018 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie:
 

 

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inflacja
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,40%

 

 
Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji.
 
Prognoza dochodów bieżących w latach 2012 – 2018 zakłada, iż od 2012 roku nastąpi wyraźny wzrost dochodów bieżących w związku z powstającymi elektrowniami wiatrowymi na terenie gminy. Szacuje się, iż od 2012 roku podatek od nieruchomości wzrośnie o 1.000.000,00 zł, a od 2013 roku o 500.000,00 zł.
W zakresie wydatków bieżących założono w latach 2012 – 2015 wzrost wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Serwis oświetleniowy”.
 
Sporządzając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, iż wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stanowią sumę wydatków bieżących planowanych w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
 
3.      Spłata i obsługa długu
 
          Do 2018 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013. Spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia (nie obejmują spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu warunkowo umorzonej w wysokości 646.000,00 zł od 2010 roku do 2012 roku).  W latach 2014 – 2018 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, a w przypadku planowanych do zaciągnięcia kredytów przyjęto oprocentowanie w wysokości 5%. 
 
4.      Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych
 
          W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz w latach 2012 – 2013 dotacje jakie otrzyma Gmina w związku z realizacją projektów unijnych.  
       
          Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
   
5.      Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki
 
          W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
6.      Wskaźniki zadłużenia
 
          Wskaźniki relacji, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2011 – 2013 przyjmują dopuszczalny poziom, tj. odpowiednio 6,53%, 6,18% i 6,80%. 
 
          Wskaźniki realizacji, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2011 – 2013 przyjmują dopuszczalny poziom, tj. odpowiednio 24,37%, 21,86% i 17,58%.
 
          Indywidualny limit zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2014 – 2018 przyjmuje wartości: 11,63%, 14,20%, 15,98%, 16,98% i 17,40%.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 

Ilość odwiedzin: 2971
Nazwa dokumentu: IV/13/11
Skrócony opis: W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 - 2018.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-31 07:53:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 07:53:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-14 08:44:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner