logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus VI/36/11
         minus VI/37/11
         minus VI/38/11
         minus VI/39/11
         minus VI/40/11
         minus VI/41/11
         minus VI/42/11
         minus VI/43/11
         minus VI/44/11
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Marzec > VI/40/11

 

UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 MARCA 2011 ROKU
 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy Pana Tomasza Berkowskiego, w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zgorzeleckiej Nr 6, obręb Sulików, położonym na działce oznaczonej geodezyjnie Nr 626 o powierzchni 0,06ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1Z/00043301/1.
2. Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi oddanie we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, związanego z lokalem.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Genowefa Wilczak - Raczak
 
Uzasadnienie:
Powyższa nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony na działce gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 626 o powierzchni 0,06ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W budynku mieszkalnym wyodrębnionych zostało trzy lokale mieszkalne, z których dwa lokale zostały wcześniej sprzedane, a grunt przynależny do lokali został oddany we współużytkowanie wieczyste.
Nieruchomość lokalowa zbywana jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. z 2010r. dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmn.), której zapis art. 34 stanowi: „W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków”, który zawiera pkt 3 „jest najemcą lokalu mieszkalnego, a umowa została zawiązana na czas nieokreślony”, natomiast art. 37 ust. 2 „Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli” pkt 1 „jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34”. Pan Tomasz Berkowski zawarł umowę najmu w dniu 1 sierpnia 2010 roku, z terminem obowiązywania od dnia 01.10.2010r, na czas nieokreślony. Wobec powyższego spełnione są warunki zawarte w art. 34 ust 1, pkt 3 oraz art. 37 ust 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy, a podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu uważa się za uzasadnione

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Genowefa Wilczak - Raczak

Ilość odwiedzin: 1816
Nazwa dokumentu: VI/40/11
Skrócony opis: W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-28 08:53:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-06 08:53:38
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 08:56:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner