logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików, dnia 22.04.2011 r.

WÓJT GMINY SULIKÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 
STANOWISKO: SEKRETARZ GMINY
przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2011 rok
 
 
Wymagania niezbędne:
a) Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
b) nieposzlakowana opinia,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie  wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
e) wymagany staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach takich jak: urzędach marszałkowskich, oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych , urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. nr 223, poz.1458)
f)  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku,  w szczególności:Ustawa o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o ochronie danych osobowych,
g) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Excel, Word, Internet Explorer
                                     
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 
 
Wymagania dodatkowe:
a)   studia podyplomowe w zakresie samorządu
b) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji   samorządowej
c)   wiedza z zakresu systemu zarządzania jakością ISO
d)   rzetelność, obowiązkowość,
e) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kreatywność, zmysł organizacyjny, kultura osobista
f) dyspozycyjność, komunikatywność,
g) umiejętność radzenia sobie ze stresem
h)  znajomość języka obcego – niemieckiego lub angielskiego,                                       
 
 
Zakres wykonywanych zadań:
1. Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności do zadań Sekretarza należy:
 
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami,
2) współdziałanie z Radą Gminy w zakresie swojego działania,
3) opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5) koordynowanie realizacji zadań z zakresu oświaty, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obronności kraju, obrony cywilnej, obsługi organów Gminy,
6) przedkładanie Wójtowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
7) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
8) dbałość o właściwe zabezpieczenie mienia Urzędu i jego wyposażenie,
9) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, konsultacjami społecznymi i spisami,
10) prowadzenie, w imieniu Wójta spraw pracowniczych dotyczących pracowników Urzędu,
11) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw klientów,
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
13) zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
14) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
15) nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
16) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością ISO
17) opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy, instrukcji związanych z postępowaniem przy przetwarzaniu danych osobowych, oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu
18) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.
 
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – CV,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie ,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach ,
f)  kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików i w pokoju nr 203 ,
g) oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą ( decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,  59-975 Sulików, z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy  w terminie do dnia 10 maja  2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).
 
                              

 

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko pracy
Skrócony opis: Nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Sawicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Sawicka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-22 08:56:33
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22 08:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-22 09:03:33

Wersja do wydruku...

corner   corner