logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Wrzesień
         minus X/79/11
         minus X/80/11
         minus X/81/11
         minus XI/82/11
         minus XII/84/11
         minus XII/83/11
         minus XII/85/11
         minus XII/86/11
         minus XII/87/11
         minus XII/88/11
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Wrzesień > X/80/11

 

UCHWAŁA NR X/80/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU
 
 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z późn. zm.) Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
  1. Stwierdza się, że do zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego
    w Zgorzelcu Pani Alicji Żelichowskiej złożonego w dniu 30 czerwca 2011 roku załączono zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej, nie spełniające wymogów art. 162 § 2 pkt 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 posiada nie wypełnioną część C karty oraz nie zawiera potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w karcie zgłoszenia dokonanego przez uprawnioną osobę, co jest niezgodne z art. 162 § 11 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  3. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.
 
§ 2.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sulików, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.sulikow.pl
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie zart. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszenia kandydatów na ławników, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.
W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w treści uchwały, zostało dołączone zaświadczenie lekarskie, w którym nie stwierdzono jednoznacznie braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wzór karty zgłoszenia określony został w załączniku do rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w treści uchwały posiada ono nie wypełnioną część C karty  oraz nie zawiera potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w karcie zgłoszenia dokonanego przez jednego z pięćdziesięciu obywateli zgłaszających kandydata, co jest niezgodne z art. 162 § 11 ustawy i cyt. wyżej rozporządzenia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 

 

Ilość odwiedzin: 2034
Nazwa dokumentu: X/80/11
Skrócony opis: W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-06 10:24:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-06 10:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-14 13:41:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner