logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XVII_115_04
         minus XVII_116_04
         minus XVII_117_04
         minus XVII_118_04
         minus XVII_119_04
         minus XVII_120_04
         minus XVII_121_04
         minus XVII_122_04
         minus XVII_123_04
         minus XVII_124_04
         minus XVII_125_04
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Kwiecień > XVII_116_04

UCHWAŁA nr XVII/116/04

Rady Gminy Sulików

z dnia 28 kwietnia 2004r.

 

W sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulików.

 

Na podstawie art.49 ust.1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.  z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym że:

a) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji

b) 20% kwoty przekazuje do dyspozycji organu prowadzącego.

 

§ 2

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, z funduszu o którym mowa w §1 przyznawane są nagrody Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły.

2.Nagrody, o których mowa w ust. 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.

 

§ 3

1.Wójt Gminy ustala corocznie wysokość nagród Wójta, a Dyrektor Szkoły wysokość nagród Dyrektora.

2.Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Wójta.

 

§ 4

Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku szkolnego.

 

§ 5

1.Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje:

1) Dyrektor Szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

2) Kierownik Referatu Oświaty – dla dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

2.Wnioski, o których mowa w ust.1. składa się do Urzędu Gminy w następujących terminach

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do dnia 10 września każdego roku,

2) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach na 30 dni przed dniem wręczenia nagrody.

3.Wniosek o przyznanie nagrody Wójta powinien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.

4. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta opiniuje Komisja Nagród, w skład której wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Komisji Społecznej Rady Gminy

2) przedstawiciel Referatu Oświaty Urzędu Gminy

3) przedstawiciel związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

 

5. Komisja rozpatruje przedłożone wnioski i zgłasza Wójtowi Gminy propozycje kandydatów do nagrody wraz z uzasadnieniem wyboru. Ostatecznie decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Wójt Gminy.

 

§ 6

Nagrody dyrektora przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek z uzasadnieniem złożony przez Dyrektora, Radę Rodziców i zakładową organizację związkową działającą w danej szkole.

 

§ 7

1.Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej pięć, a Nagroda Dyrektora nauczycielowi, który spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami pomiarów edukacyjnych.

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni i zimowy wypoczynek dla uczniów,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

 

2) W zakresie pracy opiekuńczej

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych.

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, szczególnie narkomanii i alkoholizmu.

c) organizuje współpracę szkoły z policją, organizacjami stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego uczniów.

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.

 

3) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodowych.

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

 

2.Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również uzyskiwać znaczące efekty w zakresie:

 

1) tworzenia warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

2) prowadzenia właściwej polityki kadrowej i zapewnienie bardzo dobrej organizacji pracy szkoły ,

3) racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

4) dbania o bazę szkolną,

5) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

6) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych lub innej pomocy rzeczowej.

 

§ 8

Nauczyciel, dyrektor szkoły, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

 

§ 9

Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/152/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 30.09.2000r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Sulików oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki do pobrania: 2004-11-25 14:27:39 - Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII_116_04 (6.90 kB)

Ilość odwiedzin: 4241
Nazwa dokumentu: W sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Tymińska
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-15 08:29:19
Data udostępnienia informacji: 2004-06-15 08:29:19
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 14:27:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner