logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


                                                                Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Sulikowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II

ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików

tel. 75.7787353  e-meil: spsulik@o2.pl

 

I.       Określenie stanowiska urzędniczego,  na które ogłoszono nabór:

Referent do spraw kadr – wymiar zatrudnienia ½ etatu

 

I.                   Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: min. średnie.
 • Biegła obsługa komputera w tym programu VULCAN.
 • Dobra znajomość ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

III.  Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie na stanowisku objętym konkursem.
 • Umiejętność pracy zespołowej  i organizowania pracy własnej.
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 • Dyspozycyjność, obowiązkowość i punktualność, samodzielność, kreatywność i komunikatywność.

 

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji procesu zatrudnienia, przebiegu pracy i rozwiązania stosunków pracy z pracownikami szkoły.
 • Prowadzenie ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych.
 • Prowadzenie  ewidencji absencji, czasu pracy, wykorzystania urlopów pracowniczych, zwolnień od pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia i o jego zmianach.
 • Współpraca z księgowością – przygotowanie danych do listy płac.
 • Prowadzenie innych spraw z zakresu spraw pracowniczych, wskazanych przez dyrektora szkoły.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły, dyplom)
 • Dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczenia o kursach, szkoleniach)
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty z dokumentami należy przesłać poczta na adres:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II

ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików

lub składać osobiście w sekretariacie szkoły w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie”.

 

VII. Inne informacje:

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Osoby, których oferty zostanę odrzucone nie będą powiadamiane.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sulikow.pl,z40  oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 757787353, osoba upoważniona do kontaktu Elżbieta Ławnicka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent do spraw kadr – wymiar zatrudnienia ½ etatu
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-20 14:40:14
Data udostępnienia informacji: 2013-08-20 14:40:14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-20 14:43:24

Wersja do wydruku...

corner   corner