logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   minus 2003
      minus Listopad
         minus XII_93_03
         minus XII_94_03
         minus XII_95_03
         minus XII_96_03
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2003 > Listopad > XII_96_03

                                              Uchwała Nr XII/96/03

Rady Gminy Sulików

z 26 Listopada 2003 roku

 

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.10 i 12 ust.4 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 roku nr 9,  poz.84  z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Sulikowie

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie: 580 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1.030 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton: 1.170 zł

2) od samochodów ciężarowych o  dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

 

1.870

2.060

Trzy osie

12

21

1.775

1.925

21

 

2.110

2.325

cztery osie i więcej

12

27

2.010

2.210

27

29

2.320

2.350

29

 

2.330

2.452,80

 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów od 3,5 ton  i poniżej 12 ton: 1.370 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.750

1.820

31

 

1.830

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.750

1.820

40

 

2.270

2.548,65

 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego: 1.170 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszania osi jezdnych

jedna oś

12

 

465

565

Dwie osie

12

38

1.290

1.440

38

 

1.640

1.820

Trzy osie

12

38

1.297

1.440

38

 

1.560

1.730

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 1.370 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.820 zł

 

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody specjalne (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12 ton służące  do wywozu nieczystości stałych .

 

§ 3.     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4.

Traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Sulików z 05 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków  transportowych.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

Ilość odwiedzin: 2996
Nazwa dokumentu: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-08-02 10:23:44
Data udostępnienia informacji: 2004-08-02 10:23:44
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 10:57:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner