logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny
   minus Podatek leśny
   minus Podatek od środków transportowych
   minus Opłata eksploatacyjna
   minus Opłata targowa
   plus Interpretacje podatkowe
   minus informacja o nowych formularzach podatkowych
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


KOMUNIKAT

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i ustawie o podatku leśnym, Wójt Gminy Sulików informuje, iż w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

-grunty,

-budynki lub ich części,

-budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

-dla gruntów – powierzchnia,

-dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

-dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ustalona zgodnie z przepisami o podatkach  dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

-właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-użytkownikami wieczystymi gruntów,

-posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek podatkowych ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości naliczany jest dla osób fizycznych w drodze decyzji.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatku od nieruchomości, obowiązuje od 1.01.2016 r.)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego wzoru lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku oraz opłacają podatek w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów
o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach a w szczególności: ewidencji działalności gospodarczej, aktów notarialnych, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajowej Ewidencji Podatników.

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 306 lub pod numerem telefonu +48 75 7787617

Wysokość podatku od nieruchomości na 2018 rok określa uchwała nr XXXI/261/17 Rady Gminy Sulików
z dnia 30.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików. 

Treść uchwał dostępne są pod adresami: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4724

 


OSOBY FIZYCZNE:


Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości
Skrócony opis: Opis podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Sławińska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Gurdziel
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 15:43:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 15:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-31 13:13:15

Wersja do wydruku...

corner   corner