logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Z DOTACJĄ NFOŚiGW – Słoneczny EkoKredyt
 
Trwa ciągły nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
 
Dotacja ma częściową spłatę kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy.
 
Dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
 
Beneficjenci/Kredytobiorcy:
·   osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
 
·   wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 
Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości.
 
Przez „budynek mieszkalny” należy rozumieć budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości lub budynek zajęty przez lokale mieszkalne, co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia.
Współwłaściciel występując o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektora słonecznego.
 
Warunki dofinansowania:
- kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW,
 
- środki z kredytu z dotacją wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur,
 
- przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m² powierzchni całkowitej kolektora, Zaleca się żeby powierzchnia kolektora słonecznego służącego wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekraczała 1,5 m2 na jednego użytkownika zamieszkującego w budynku.
 
- kwota kredytu może przewyższać kosztów kwalifikowalnych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia,
 
- beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczenia należnego podatku dochodowego
 
 
Przedmiot kredytowania:
·   zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej.
 
Koszty kwalifikowane:
·   Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia:
·   kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;
·   kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, za wyjątkiem kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiot posiadający certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
- kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
- kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
- kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych;
- zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty  podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
- innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji;
 
·   Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację.
 
·   Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 
·   Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. 

 Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:
·   Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank.
 
Wraz z wnioskiem o dotację Wnioskodawca składa w szczególności:
1) ofertę zawierającą elementy wymagane w projekcie instalacji kolektorów słonecznych, sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiot posiadający certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub
2) projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w pkt. 1) Załącznika nr 2 programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub
3) projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania.
 
·   Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą zawierającej, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.
 
·   Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.
 
·   Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.
 
·   Wymagania dotyczące uprawnień do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego zostały określone w załączniku nr 2 do programu priorytetowego.
 
Szczegółowe informacje odnośnie Beneficjentów oraz warunków dofinansowania zawarte są w Programie Priorytetowym zamieszczonym na stronie internetowej:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/czesciowe-splaty-kapitalu-kredytow/

 Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udziela:
- Zespół ds. Banków: tel: (22) 45 90 964, fax: (22) 45 90 776, e-mail:
oze3@nfosigw.gov.pl oraz dostępne na stronach internetowych:
 
KREDYT Z KLIMATEM w BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Jest udzielany ze środków banku niemieckiego KFW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation) polegającego na uzyskaniu redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.
 
Przeznaczenie kredytu:
- termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych,
- instalację kolektorów słonecznych,
- instalację pomp ciepła,
- instalację i modernizację indywidualnych systemów grzewczych,
- likwidację indywidualnego źródła i podłączenie budynku do sieci miejskiej.
 
·   Okres finansowania: do 10 lat (ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta)
·   Minimalny okres finansowania – 4 lata
·   Waluta: PLN, EUR
·   Kwota kredytu: 85% wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 500.000 EUR lub równoważność w PLN
·   Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat,
·   Spłata Kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach
 
KREDYT Z KLIMATEM w PROGRAMIE MODERNIZACJI KOTŁÓW
 
Przeznaczenie kredytu jest zwiane z inwestycja modernizacji lub wymianą:
- kotłów wodnych lub parowych zaopatrujących w ciepło wielopowierzchniowe obiekty
- kotłów parowych wykorzystywanych w procesach przemysłowych
- małych lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło (do 20 MW)
 
Warunki w/w są opisane przy kredycie z Klimatem.
 
 
 
Więcej informacji w oddziałach Banku Ochrony Środowiska
lub na stronie internetowej
http://www.bosbank.pl/
 

Nazwa dokumentu: Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Skrócony opis: Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW – Słoneczny EkoKredyt.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Angelika Suchecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-23 07:44:11
Data udostępnienia informacji: 2011-05-23 07:44:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-25 08:39:42

Wersja do wydruku...

corner   corner