logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
minus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Statut
   minus Struktura organizacyjna
   plus Pomoc społeczna
   plus Fundusz alimentacyjny
   minus Rodzina 500+
   plus Świadczenia rodzinne
   minus Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020
   minus Dodatek energetyczny
   plus Dodatek mieszkaniowy
   minus Karta Dużej Rodziny
   minus formularz ofertowy załącznik nr 2
   minus oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
   plus zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych
   minus formularz ofertowy załącznik nr 2
   minus Terminy przyjmowania wniosków
   minus Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
   minus Terminy przyjmowania wniosków 500+
   minus Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.
   minus Informacja dla osób zatrudnionych poza granicami kraju
   minus Błędy we wnioskach o 500+ !!!
   minus Instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
   minus Miedzynarodowa Fundacja Reaxum zaprasza na bezpłatny udział w projekcie pn. "GraduatON'"
   minus Uwaga 16 sierpnia 2019 r. GOPS w Sulikowie będzie nieczynny
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   minus UWAGA! 2 września zmiana godzin przyjmowania wniosków.
   minus GOPS w Sulikowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.
   minus ogłoszenie o naborze
   minus ogłoszenie o naborze
   minus Nabór na stanowisko "Referent" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
   minus Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 21.11.2019 r.
   minus „Dobry start” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku!
   minus Zmiana godzin urzędowania w dniu 24.12.2019r.
   minus Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 31.12.2019 r.
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

Stypendium socjalne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2019/2020

 

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomania.

 

 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  - całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

  - pomocy rzeczowej w formie edukacyjnej, w tym w szczególności na zakup podręczników,

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U.2018 r., poz. 1457 ze zm.), także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

- w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium dla uczniów w w/w formach jest niemożliwe, a dla słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

 • Stypendium socjalne przysługuje:

  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7 w/w ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • O stypendium mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń.

 • Stypendium szkolne może być przyznane na okres od 1 miesiąca do 10 miesięcy, w wysokości nie niższej niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, w tym w szczególności na zakup podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, opłaty abonamentu internetowego, opłaty za „zieloną szkołę”, wycieczki szkolne, zakup komputera i jego części, drukarki, stroju sportowego i innego wyposażenia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o s
  typendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł na osobę w rodzinie.

 • Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne dochody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

  Do dochodu zaliczamy w szczególności:

  - wynagrodzenie za pracę NETTO,

  - zasiłki dla bezrobotnych,

  - renty, emerytury,

  - zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe,

  - świadczenia rodzinne,

  - alimenty,

  - dodatki mieszkaniowe,

  - dodatki energetyczne,

  - dochód z działalności gospodarczej,

  - dochód z działalności rolniczej.

 • Ryczałtowy dochód z 1 ha przeliczeniowego wynos i 308 zł

 • Wykazany dochód należy udokumentować zaświadczeniami, decyzjami o przyznaniu świadczeń, odcinkami rent, czy emerytur. W sytuacji niemożności uzyskania zaświadczenia przyjmowane będą oświadczenia strony, złożone pod rygorem odpowiedzielności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą od 2 do 16 września 2019 r., (dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz do 15 października 2019 r. (dotyczy słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie, ul. Pocztowa 7a (pok. nr 2),  od pon. do czw. w godz. 7.30 - 15.00.  w pt. w godz.7.30 - 14.00

 

Wnioski o stypendium są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie -  pokój nr 2, oraz na stronie internetowej GOPS w Sulikowie.

 

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu sie przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zasiłek szkolny przysługuje:

 1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 2. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany miedzy innymi w przypadku:

 1. śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

 2. ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe dla rodziny,

 3. innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuację finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji,

 4. utraty pracy przez rodzica (rodziców) ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku.

Ilość odwiedzin: 10340
Nazwa dokumentu: Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Zaguła
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Zaguła
Osoba, która wprowadzała dane: Wioletta Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2016-08-24 08:39:27
Data udostępnienia informacji: 2016-08-24 08:39:27
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-04 10:52:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner